Vedtægter

Hedensted Familie og Firma Idræt udbyder motions/aktivitets tilbud til familier og firmaer. Vedtægter for Hedensted Familie- og Firmaidræt.

 

 • 1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Hedensted Familie- og Firmaidræt. Stiftelsesår: 2011.

 • 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Hedensted Kommune.

 • 3. Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at

fremme interessen for idræt, motion og samvær.

 • 4. Organisationsforhold:

Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

 • 5. Medlemskab:

5.1. Foreningen, der er åben for alle, optager personer som nedenfor nævnt:

 1. Firmaklubber samt deres familier. b. Fællesskaber. c. Medlemmer til individuelle aktiviteter. d. Kun kontingentbetalende enkeltpersoner kan være medlemmer af

foreningen.

5.2. Indmeldelse sker i henhold til retningslinier herfor udarbejdet af bestyrelsen.

 • 6. Udmeldelse:

6.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden med mindst 14

dages varsel.

6.2. Udmeldelsen træder i kraft ved skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen.

 • 7. Ordinær generalforsamling:

7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling

holdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes

med mindst 14 dages varsel.

2

7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent og valg af stemmeoptæller.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Kontingenter.
 7. Orientering om næste års budget.
 8. Valg i henhold til vedtægterne.
 9. Eventuelt.

7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de

fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

7.5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives

af dirigenten og formanden for foreningen.

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling:

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det

nødvendigt, eller når mindst ¼ medlemmerne stiller skriftlig anmodning

herom bilagt dagsorden.

8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest

1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved

Orientering på hjemmesiden.

 • 9. Valg:

9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3-5 personer.

9.3. På lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.

9.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.

3

9.5. Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende

ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

9.6. Generalforsamlingen vælger 1 revisorer eller en bilagskonsulent.

9.7. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

 • 10. Afstemninger:

10.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der

2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

10.2. Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder

denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes

ved fuldmagt.

10.4. Passive medlemmer har ikke møde- og stemmeret.

10.5. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget

medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

10.6. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3., kan

komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag,

der kan fremsættes på mødet.

 • 11. Bestyrelsen:

11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne

i alle foreningsmæssige forhold.

11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til

de for arbejdet nødvendige udvalg.

11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller

næstformand er til stede.

11.4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog

kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning i personsager.

4

 • 12. Udvalg:

12.1. Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter

bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg.

12.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer.

12.3. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med

hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.

 • 13. Ad hoc udvalg:

13.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige

kortere varende opgaver.

13.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder

retningslinier for disse.

 • 14. Medlemspligter:

14.1. Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende

vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

14.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte

medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil

forholdene er bragt i orden.

 • 15. Tegningsret:

15.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner

kræver for at være gyldige, underskrift af formand eller kasser.

15.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver

en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af

bestyrelsen.

15.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer

hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

5

 • 16. Kontingenter:

16.1. Kontingenter fastsættes af bestyrelsen og forelægges

generalforsamlingen til orientering.

16.2. Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører

automatisk sletning af medlemskabet i foreningen. Ingen, der er slettet

pga.. restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld

til foreningen.

16.3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et

medlem for kontingent.

16.4. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

 • 17. Regnskab og revision:

17.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab

og en status.

17.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt

orienterer om næste års budget.

17.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 31. marts og

underskrives af revisor samt alle i bestyrelsen.

17.4. Den valgte revisor tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af

retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

17.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der

foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens diverse

konti, herunder bank- og girokonti.

17.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

 • 18. Eksklusion:

18.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere

medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser

grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

18.2. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende

ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens

behandling. En anmodning herom skal indsendes til bestyrelsen indenfor

den i § 7.3. fastsatte frist for indsendelse af forslag. Generalforsamlingen

har den endelige afgørelse.

6

 • 19. Doping:

19.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde det af Dansk

Firmaidrætsforbund vedtagne dopingreglement.

19.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Dansk

Firmaidrætsforbund eller Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive

dopingtest.

19.3. I tilfælde af positiv dopingtest dømmes der efter Dopingreglement for

Dansk Firmaidrætsforbund.

 • 20. Vedtægtsændringer:

20.1. Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen,

udvalg og medlemmer.

20.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne

stemmer herfor på generalforsamlingen.

20.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens

endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som

kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at

 • 20.2. behøves at være opfyldt.
 • 21. Foreningens opløsning:

21.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær

generalforsamling stemmer herfor.

21.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af evt. fast ejendom efter indstilling fra bestyrelsen. Her er almindelig flertal til tilstrækkelig. Overskydende midler skal tilfalde idræts- og fritidsarbejdet

i Hedensted Kommune.

21.3. Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af foreningen,

herunder nødvendige møder med myndigheder og organisationer. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling - den 3. marts 2011

Vedtægtsændringer: foretaget og godkendt 14. juni 2022.

 

Jimmi Vinther (Dirigent & formand)                                   Ulla Svaneklink Brandt (Kasserer)

 

Nikolai Nielsen (Referent & bestyrelsesmedlem)          Niels Jesper Mahnkopf Nielsen (Næstformand)